TAISYKLĖS

Turime laikytis taisyklių!
TARPTAUTINIO GIMNASTIKOS CENTRO (toliau – Centras)
teikiamų paslaugų taisyklės (toliau – „Taisyklės“)

I. BENDROJI DALIS
1.1. Naudotis Centro paslaugomis leidžiama, tik susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. Klientui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai parašu, Centras turi teisę neleisti naudotis Centro paslaugomis. Už nepilnamečius klientus pasirašo jų tėvai (atstovai). Nepilnamečių klientų atstovas patvirtina parašu, kad supažindino nepilnametį asmenį su Centro taisyklėmis ir įsipareigoja užtikrinti, kad nepilnametis asmuo laikysis Centro taisyklių.
1.2. Klientas / Kliento atstovas užtikrina Centrui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už nepilnamečio Kliento elgesį prieš Centrą.
1.3. Kliento asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami žurnale ir sumokėjus 3 (trijų) eurų užstatą jam suteikiama Paslaugų abonemento (toliau – Abonementas) daugkartinio naudojimo vardinė kortelė (toliau – Kortelė). Kortelę būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Centrą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į Centrą gali būti neįleidžiami. Pametus Kortelę – užstato mokestis negrąžinamas.
1.4. Klientai, įsigiję Abonementą nustatyta tvarka, privalo pradėti naudotis Centro paslaugomis tą pačią dieną po apmokėjimo. Klientui, nepradėjus lankyti Centro užsiėmimų, Abonementas aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas, atitinkantis Abonemento rūšį, išskyrus kai Sutartyje nurodoma kita pradžios data.
1.5. Kliento praleisti užsiėmimai nėra perkeliami į kitas dienas, išskyrus kai tai aiškiai numatyta Sutartyje, pinigai už praleistus užsiėmimus nėra grąžinami.
1.6. Klientas yra informuotas, kad mėnesinis abonementas yra kartinio pobūdžio, tai yra suteikia teisę Klientui naudotis Paslaugomis ne daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, nei yra nurodyta Sutartyje. Kartai skaičiuojami iš eilės. 1 (vieno) mėnesio Abonementas negali būti stabdomas ar pratęsiamas jo galiojimas.
1.7. Centras pasilieka teisę savo nuožiūra be išankstinio informavimo vienašališkai keisti Paslaugas teikiančius darbuotojus. Informacija apie Paslaugas teikiančius darbuotojus yra teikiama Centro registratūroje.
1.8. Klientas sutinka ir patvirtina, kad Centras turi teisę ne vėliau kaip prieš 1 (vieną savaitę) informavęs Klientą keisti Paslaugų teikimo grafiką, laiką ir/ar grupę.1.9. Klientui draudžiama jo Kortelę naudoti siekiant sudaryti sąlygas tretiesiems asmenims patekti į Centrą ir /ar naudotis Paslaugomis.
1.9. Nepilnamečius Klientus lydintiems asmenims draudžiama būti salėje užsiėmimų metu, išskyrus tuos atvejus, kai suaugusiųjų dalyvavimas yra būtinas, arba gavus atskirą Centro darbuotojų leidimą.
1.10. Jeigu užsiėmimų diena sutampa su Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytomis šventinėmis dienomis, užsiėmimai Centro nustatyta tvarka yra perkeliami į nešventines dienas.

II. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
Klientas įsipareigoja:
2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu reguliariai lankyti Centro organizuojamus užsiėmimus.
2.2. Sutartyje nustatytu terminu atsiskaityti už Paslaugas.
2.3. Jei Klientas serga ar esant menkiausiai abejonei dėl galimos ligos, Centras, siekdamas apsaugoti kitus Centro lankytojus ir darbuotoju, turi teisę neįleisti Kliento į Centrą.
2.4. Asmeninius daiktus Klientai gali palikti rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Vertingesnius daiktus galima palikti registratūroje. Centras neatsako už Klientų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Palikti Kliento daiktai Centre saugomi 30 (trisdešimt) dienų.
2.5. Klientas privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, kuriuos privalo grąžinti prieš išeidamas iš Centro patalpų. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą – 4€. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Kliento Abonementas tampa negaliojančiu.
2.6. Užsiėmimų metu netrukdyti Centro darbuotojams ir kitiems Centro lankytojams.
2.7. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Centro Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Centro paslaugomis nepadarytų žalos Centro, savo, kitų Centro klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.
2.8. Prieš naudojantis Centro įranga ir inventoriumi, susipažinti su inventoriaus ar įrangos naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Centro darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.
2.9. Naudotis Centro įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Centro atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo.
2.10. Gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus.
2.11. Netrukdyti kitiems Centro Klientams naudotis Centro paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Klientams arba gali grėsti kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Centro atsakingam darbuotojui.
2.12. Lankytis tik Klientams skirtose patalpose.
2.13. Draudžiama filmuoti ir/ar fotografuoti be Centro darbuotojų sutikimo.
2.14. Vykdyti teisėtus Centro darbuotojų nurodymus.

III. KLIENTŲ SVEIKATA
3.1. Centras suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
3.2. Klientas, prieš pasirinkdamas Centro paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam.
3.3. Klientui yra žinoma, kad Centro užsiėmimai vyksta be medicinos personalo priežiūros.
3.4. Klientas supranta, kad bet kokie fiziniai pratimai turi trauma riziką, gali sukelti sveikatos sutrikimų, todėl įsipareigoja nereikalauti Centro prisiimti atsakomybę bet kokių trauma ar nuostolių atveju.

IV. PASLAUGOS
4.1. Prieš pradedant naudotis Centro paslaugomis būtina išankstinė registracija.
4.2. Abonementas yra kartinio pobūdžio, tai yra suteikia teisę Klientui naudotis Paslaugomis ne daugiau kartų per kalendorinį mėnesį, nei yra nurodyta Sutartyje.
4.3. Tuo atveju, jei Klientas nesumoka mėnesinės Paslaugos kainos už Paslaugas, Centras nėra įpareigotas išsaugoti Klientui vietos grupėje bei teikti Paslaugas nustatytais terminais.
4.4. Vienkartinė treniruotė suteikia teisę Klientui naudotis Centro Paslaugomis vieną kartą grupinėje treniruotėje.
4.5. Vienkartinė treniruotė negarantuoja Klientui vietos grupėje. Norint pasinaudoti šia paslauga, būtina išankstinė registracija.
4.6. Laisvoji (savarankiška) treniruotė suteikia teisę Klientui naudotis Centro Paslaugomis savarankiškai. Norint pasinaudoti šia Paslauga, būtina išankstinė registracija.
4.7. Klientas už Centro teikiamas Paslaugas Centrui sumoka grynais arba kortele Centro kasoje. Klientas taip pat gali atlikti mokėjimą klientų savitarnos sistemoje internete https://klientai.igym.lt.

V. CENTRO DARBO LAIKAS
5.1. Centras turi teisę keisti darbo laiką ir treniruočių tvarkaraštį atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas, mokslo metų trukmę.
5.2. Ne sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.) Centro darbo laikas yra trumpinamas, mažinamas grupinių užsiėmimų skaičius.
5.3. Mokinių atostogų metu (rudens, žiemos ir pavasario) Centro darbo laikas paprastai nesikeičia, užsiėmimai vyksta įprastai.
5.4. Visais atvejais apie Centro darbo laiko ir treniruočių tvarkaraščio pasikeitimą ir naują darbo laiką Klientai iš anksto informuojami Centro registratūroje arba Facebook paskyroje Gimnastika – IGYM Vilnius ir Gimnastika – IGYM Kaunas.

VI. KARANTINAS / EKSTREMALI SITUACIJA
6.1. Atvykstant į užsiėmimą, Klientai įleidžiami likus 5 minutėms iki treniruotės pradžios.
6.2. Visiems, kas jaučiasi prastai, serga atvykti draudžiama.
6.3. Į Centrą įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys Klientai;
6.4. 1,5-3 m. vaikų grupių tėveliams Centre likti leidžiama. Nepilnametį lydėti gali tik vienas suaugęs atstovas. Vyresniųjų vaikų grupių tėvelių buvimas Centro patalpose leidžiamas tik dalyvaujant pirmoje (bandomojoje) treniruotėje.
6.5. Atvykti prašome apsirengus sportine apranga, su savimi turėti gertuvę.
6.6. Klientai privalo laikytis atstumo, vengti kontakto ar bet kokių susibūrimų
6.7. Minimalus atstumas tarp žmonių ir/ar jų grupių turi būti ne mažesnis nei 2 metrai.
6.8. Sportininkai privalo laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, čiaudėjimo, kosėjimo etiketas).
6.9. Pasibaigus treniruotei buvimas salėje draudžiamas, todėl tėveliai turi paimti vaikus iš karto po užsiėmimo.

Tarptautinio gimnastikos centro administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.